Projekt je spolufinancovaný z dotácie MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SlovakPressPhoto

ŠTATÚT SÚŤAŽE

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

Súťaž prebieha v 8 kategóriách:

1. 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy

Kategória sa sústreďuje na mapovanie a popularizáciu témy príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska, histórie Veľkomoravskej ríše, udržiavaniu cyrilo-metodskej tradície v ďalšom období a jej odkazu pre dnešok.

2. AKTUALITA

V tejto kategórii sa budú hodnotiť snímky zachytávajúce aktuálne politické, spoločenské, kultúrne a športové udalosti, na ktoré sa fotograf nemôže pripraviť vopred, musí reagovať na vývoj a priebeh udalosti priamo na mieste.

3. REPORTÁŽ

Hodnotia sa snímky, ktoré reportážnym spôsobom približujú udalosť, podujatie alebo spoločensky závažnú akciu, na ktorú sa fotograf môže pripraviť.

4. PORTRÉT

Hodnotia sa snímky, ktoré precíznou formou a fotografickými výrazovými prostriedkami presvedčivo zobrazia ľudskú tvár v prostredí, kde ľudia žijú, pracujú, trávia chvíle oddychu a zábavy.

5. PRÍRODA

Hodnotia sa snímky zo živej i z neživej prírody, flóry i fauny, s cieľom autentického stvárnenia témy, bez post-produkčných zásahov a počítačových úprav.

6. ŠPORT

Hodnotia sa snímky dynamicky zobrazujúce jednotlivé druhy športu, zachytávajúce ich charakteristické črty na profesionálnej i amatérskej úrovni.

7. UMENIE A SVET ŠOUBIZNISU

Kategória, v ktorej sa môžu prelínať snímky dokumentujúce umelecké diela so zábermi z rôznych výstav a umeleckých podujatí vrátane akcií sveta šoubiznisu – festivalov, koncertov a najrozmanitejších prehliadok.

8. MLADÍ FOTOGRAFI do 25 rokov a ŠTUDENTI FAKÚLT ŽURNALISTIKY

Táto kategória by mala byť oživením súťaže nekonvenčným spracovaním tém, odvážnym, mladistvým prístupom k zvolenej tematike, nezaťaženým schematickým videním. Mladí autori pritom môžu súťažiť aj v ostatných súťažných kategóriách.

Vo všetkých kategóriách môžu súťažiaci predložiť 5 sólo fotografií alebo sériu pozostávajúcu z 5 záberov.

PRAVIDLÁ

Do súťaže sa môžu zapojiť fotografi, ktorí tvoria pre médiá a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky so svojim prácami, ktoré vznikli pre publikačné účely v období od 31.augusta 2011 do 31.augusta 2012.

Súťažiaci predložia súťažné fotografie na CD vo formáte JPEG, v rozlíšení
asi 3 000 x 2 000 pixelov. Každé CD musí byť označené: menom a adresou autora, číslom mobilného telefónu a e-mailovou adresou, presnými názvami súťažných fotografií a ich zaradením do jednotlivých súťažných kategórií.

Posudzovaná bude novinárska hodnota fotografií (informatívnosť, pohotovosť,
aktuálnosť), ako estetická hodnota fotografie. Porota má právo väčšinou hlasov rozhodnúť o prípadnom presunutí práce do inej kategórie alebo oceniť iba niektorú fotografiu zo série alebo neudeliť niektorú z cien. Právo neudeliť cenu sa vzťahuje na všetky ceny súťaže.

Uzávierka prihlášok fotografií do súťaže:
31.august 2012 (rozhoduje pečiatka na zásielke)

Výsledky súťaže SLOVAK PRESS PHOTO 2012 budú vyhlásené na tlačovej konferencii, ktorá bude predchádzať udeľovaniu cien 4.10.2012 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Ocenené a ďalšie vybrané práce budú vystavené na výstave SLOVAK PRESS PHOTO 2012 od 5.10.2012 do 28.10.2012 v priestoroch Starej radnici, Hlavné námestie 1, Bratislava

Súťažné snímky posielajte na adresu:
SLOVAK PRESS PHOTO, P.O.BOX 5 , 810 00 Bratislava

POROTA

Zasadnutie poroty: 5. až 7. septembra 2012

Odborná porota bude hodnotiť súťažné snímky formou ich premietania, víťazné snímky a snímky navrhnuté na výstavu dá vyhlasovateľ súťaže zväčšiť vo vybranom fotolaboratóriu na jednotný formát.

Zloženie poroty:

Marián Pauer – pedagóg, publicista, kurátor, porotca Czech Press Photo, Slovensko
Tibor Huszár – fotograf a pedagóg, Slovensko
Alan Hyža – fotograf, publicista, Slovensko
Péter Korniss – fotograf, poradný zbor WPP, Maďarsko
Tomasz Guzowaty – fotograf, Poľsko

VÝSTAVA

TERMÍN VÝSTAVYslávnostné odovzdávanie cien 4. októbra 2012 o 17.00 hod. (19:00 hod.)
MESTO Múzeum mesta Bratislava - Primaciálny palác v Bratislave
OTVÁRACIE HODINY PRE VEREJNOSŤ5. až 28. októbra 2012, Múzeum mesta Bratislava - Primaciálny palác,
denne od 10.00 do 17.00 hod.

--- Súťažné snímky bude hodnotiť 5-členná medzinárodná porota, ktorú vymenuje hlavný organizátor súťaže SLOVAK PRESS PHOTO.

--- V každej súťažnej kategórii môže udeliť 3 ceny a čestné uznania.

CENY

Grand Prix – Cena J. M. Petzvala

Je hlavnou cenou súťaže. Medzinárodná porota ju udelí fotografii (alebo sérii fotografií), ktorú ohodnotí najvyššie z hľadiska aktuálnosti, informatívnosti a pohotovosti, ktorá má vynikajúcu estetickú úroveň a symbolizuje závažnú tému roku. Víťaz získa sklenenú plastiku a finančnú odmenu 2 000 eur. Cenu odovzdá víťazovi prezident republiky na slávnostnom otvorení výstavy

GRANT BRATISLAVY

Ročné štipendium magistrátu 2 000 eur na fotografovanie premien Bratislavy udelí primátor na odporúčanie medzinárodnej poroty účastníkovi súťaže, ktorý ukážkou projektu a súťažnými fotografiami poskytuje najväčšie záruky profesionálneho prístupu k danej téme. Po ročnom fotografovaní odovzdá do archívu magistrátu kolekciu najlepších fotografií, ktoré môžu byť použité aj na výstavné účely. Cenu na návrh poroty udelí bratislavský primátor.

CENA ZA CELOŽIVOTNÉ DIELO

Prestížnu cenu porota udelí za celoživotný autorský prínos k slovenskej fotožurnalistike z pozície fotografa, historika, teoretika, kurátora a publicistu. (Cenu udelí minister kultúry SR)

CENA VILIAMA MALÍKA

Cenu Viliama Malíka, prvého slovenského profesionálneho novinárskeho fotografa, udelia za organizátorskú činnosť a podporu slovenskej novinárskej fotografie.

CENA DIVÁKA

Po skončení výstavy, na základe hodnotenia jej návštevníkov, udelia Cenu diváka.

 
Štatút súťaže